Google+ Followers

วันพุธ, มกราคม 4

ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 
ได้โปรดคุ้มครอง ปกปักษ์รักษาให้ผู้ที่ชมในวันนี้
มีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละตลอดไป

วันอังคาร, มกราคม 3

บทแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการสวดมนต์และเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วได้โปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ ฯ

บทกรวดน้ำแบบย่อ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขฯ
บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า , ขอให้มารดาบิดา ของข้าพเจ้ามีความสุข ,

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ,
ขอส่วนบุญนี้ จงเสร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า , ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข ,

อิทัง เม คะรุปัชฌายาจะยิยานัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ คะรุปัชฌายาจะริยา ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพเจ้า , ขอให้ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ ของ ข้าพเจ้ามีความสุข ,

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง , ขอให้เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข ,

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เปรต ทั้งหลายทั้งปวง , ขอให้เปรตทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข ,

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง , ขอให้ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข ,

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุขกันทุกทั่วหน้ากันเทอญ.